FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR prowadzi SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Posiadamy prawa publiczne – wydajemy świadectwa, indeksy, dyplomy na drukach MEN.

SYSTEM ZAOCZNY   (10 zjazdów w semestrze)

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie (matura) system: zaoczny (zajęcia co drugi tydzień w soboty i niedziele 8:15-15:50) podbudowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • SZKOŁA POLICEALNA ZAWODOWA 2-letnia (egzamin zawodowy) system: zaoczny (zajęcia co drugi tydzień w soboty i niedziele 8:15-15:50) podbudowa: szkoły średnie ogólnokształcące, licea techniczne, technika zawody:
  • technik administracji
  • technik BHP
  • opiekun osoby starszej
  • opiekun w domu pomocy społecznej

Do wyżej wymienionych szkół przyjmujemy również słuchaczy, którzy przerwali naukę na różnych poziomach kształcenia.

Kształcenie w naszych szkołach daje absolwentom wykształcenie ogólnokształcące, pozwalające zdać maturę lub podjąć studia wyższe na wybranym przez siebie kierunku. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ: złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie z załączonymi 3 zdjęciami Podanie o przyjęcie do szkoły.doc Podanie o przyjęcie do szkoły.pdf
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • opłata wpisowego
 • ukończenie 18 roku życia lub w szczególnych przypadkach 16 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie (dotyczy SPZ)

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ      w ramach stałej opłaty czesnego w ciągu roku szkolnego bez dodatkowych kosztów:

 • kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych
 • pracownie komputerowe z dostępem do internetu
 • naukę języków obcych
 • konsultacje maturalne
 • szerokie uprawnienia słuchaczy, możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły
 • przyjazną słuchaczom atmosferę