O nas

Kim jesteśmy? Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr to jednostka działająca zgodnie z wytycznymi następujących aktów prawnych:

  • Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku,
  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 roku oraz 17 grudnia 1997 roku w sprawie centrów kształcenia ustawicznego,
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego młodzieży i dorosłych.

Statut Fundacji do ściągnięcia tutaj: Statut Fundacji ODK (PDF) Struktura organizacyjna Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach:

Zgromadzenie Fundatorów stanowi 20 założycieli Fundacji ODK, byli pracownicy Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i nauczyciele z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch fundatorów, dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza lub osoba przez niego delegowana.

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Szkołami Fundacji kieruje dyrektor. Są to:

  • szkoły dla dorosłych      

– Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Policealna Zawodowa

Szkoły Fundacji posiadają prawa publiczne – wydają świadectwa, indeksy i dyplomy na drukach MENiS. Ośrodek Szkoleniowy jest placówką kształcenia ustawicznego. Umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku. Zadaniem Ośrodka Szkoleniowego jest przeprowadzanie szkoleń w formie kursów, seminariów i samokształcenia kierowanego osób dorosłych. Ośrodek Szkoleniowy posiada wpis do ewidencji oświaty – wydaje świadectwa i zaświadczenie na drukach MENiS. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr realizuje zadania poprzez:

  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych czyli kursowych,
  • współpracę z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,
  • rozwój współdziałania z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi pracę pedagogiczną z dorosłymi.
  • szkolenie bezrobotnych