Projekt KIS czyli integracja wsparcie i praca

Projekt KIS, czyli integracja, wsparcie i praca

realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany jest przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach. 

Okres realizacji projektu:

od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest  zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 30 kobiet i mężczyzn do końca czerwca 2015 r. z powiatu polickiego w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i działalność Klubu Integracji Społecznej. 

Miejsce realizacji projektu:

województwo zachodniopomorskie, powiat policki.